NL
FR

Privacy beleid

Privacybeleid MACHETTE

Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens : DANSAN BV, met maatschappelijke zetel te 1800 VILVOORDE, Perksestraat 306
BCE : 0780.712.517 (hierna "MACHETTE" of "WIJ") - Laatst bijgewerkt in december 2022

1. Algemeen

Het huidige beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: « Privacybeleid ») heeft betrekking op de persoonsgegevens (hierna : de « Gegevens ») die wij verzamelen en verwerken met als doel u de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. Met «verwerking van persoonsgegevens», bedoelen we iedere verwerking van gegevens waarbij het mogelijk is u als natuurlijk persoon te identificeren. De gegevens die wij verzamelen worden specifiek opgesomd onder de rubriek « Verzamelde gegevens », en wij nodigen u dan ook uit deze aandachtig te lezen.

MACHETTE is begaan met uw privacy en wenst u zo goed mogelijk te informeren en u in staat te stellen te controleren wat er met uw gegevens gebeurt. MACHETTE doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te beschermen en deze te respecteren conform de nationale wetgeving met betrekking tot verzameling en verwerking van gegevens alsook de Europese regelgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Persoonsgegevens n° 2016/679 (hierna: « AVG »). Hieronder zal u informatie vinden met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen, de redenen waarom we dit doen, de bewaar termijnen van de Gegevens, uw rechten met betrekking tot uw privacy en op welke manier u deze kan uitoefenen.

2. Verzamelde gegevens

Hieronder volgen de verschillende soorten gegevens die kunnen worden gebruikt of verwerkt :

• Contact- en identificatiegegevens : (naam, voornaam, adres, e-mailadres en historiek van adressen en e-mailadressen), geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer
• Identificatiegegevens : houden de onderdelen van de databank in met gegevens aan de hand waarvan de klant kan worden geïdentificeerd en de contactgegevens die in de loop van de tijd kunnen worden bijgehouden, met inbegrip van de unieke identificatiecode, de geschiedenis van het thuisadres (ingelezen via de identiteitskaart), het wachtwoord en meer algemeen alle gegevens die U rechtstreeks invult wanneer uw klantenprofiel wordt aangemaakt of wanneer u zich inschrijft voor een wedstrijd
• Transactiegeschiedenis : gegevens met betrekking tot uw bestellingen van Hairdis producten
• Interactieve gegevens : informatie die automatisch wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u op onze website surft, meedoet aan prijsvragen of deelneemt aan marketing activiteiten:

  • IP adres
  • Datum en uur van toegang tot de website
  • Aanmaakdatum, bevestigingsmail
  • Bezochte pagina’s
  • Type van de gebruikte browser
  • Het platform en/of gebruikssysteem geïnstalleerd op het toestel (computer, tablet, smartphone, …)
  • De zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden
  • Aanmaken van e-mails, kliks
  • Taalvoorkeuren
  • Verzamelde gegevens wanneer u contact opneemt met onze klantendienst (via e-mail) om u de best mogelijke diensten te kunnen aanbieden (voor de uitvoering van een bestelling van of voor u of in het kader van precontractuele maatregelen of informatie)


3. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw gegevens?

MACHETTE verwerkt uw gegevens slechts voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. MACHETTE verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, in dit verband verwerken wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken. Wij gebruiken de gegevens wanneer dat nodig is :

• In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan (artikel 6.1.b. AVG)
• Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorzieningen waaraan Hairdis is onderworpen (artikel 6.1.c AVG)
• In het kader van een rechtmatig belang waarbij we er zorg voor dragen dat deze verwerkingen in evenwicht zijn met de eerbiediging van uw privacy, en meer in het bijzonder indien u minderjarig bent (zie rubriek “Verwerking van gegevens met betrekking tot kinderen”) (artikel 6.1.f. AVG)
• Indien u ons toestemming hebt gegeven onder meer om geïnformeerd te worden over de laatste MACHETTE nieuwsberichten en dit bv. omdat u het hokje “Ik wens op de hoogte te houden geworden van de nieuwsberichten door MACHETTE” (toestemming – artikel 6.1.a. AVG) hebt aangevinkt of door uw toestemming te geven via het MyFreedelity systeem
• Om uw aankopen op te slaan en u snel te identificeren bij ieder bezoek aan onze winkel of website en om een betrouwbaar bestand van alle geregistreerde klantengegevens te creëren
• Om te helpen en het mogelijk te maken de kwaliteit van uw gegevens te onderhouden en deze actueel te houden, en om direct marketing diensten voor te stellen, met inbegrip van geolocalisatie

Wanneer u klant bent van MACHETTE (rechtmatig belang – artikel 6.1.hf. AVG) of wanneer u uw toestemming hebt gegeven nieuwsberichten van MACHETTE te ontvangen (toestemming – artikel 6.1.a. AVG), kunnen wij uw Gegevens verwerken om u verder te informeren over MACHETTE producten en diensten. In het bijzonder kunnen wij :

• U onze nieuwsbrief versturen
• U nieuwe producten, diensten of speciale acties voorstellen waarvan wij veronderstellen dat deze u kunnen interesseren (via brief, telefoon, e-mail of sociale media)
• U voorstellen deel te nemen aan wedstrijden en u promotionele aanbiedingen doorsturen

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar barber@machette.eu, of door op de link « Uitschrijven » te klikken die voorkomt in de e-mails die wij u zullen toesturen.

4. Aan wie kunnen wij uw gegevens overmaken?

Wij maken uw Gegevens uitsluitend over aan derden in geval :

• Dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld om de levering van onze producten te garanderen)
• Indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting te respecteren
• Ingeval u ons hiertoe uw toestemming geeft

In het kader van de uitvoering van onze diensten, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers, zoals een IT-bedrijf. Wij zorgen ervoor dat zij, net als Wij, op een veilige, respectvolle en verantwoordelijke manier met uw gegevens omgaan en wij voorzien daartoe de nodige adequate contractuele waarborgen. MACHETTE eist daarom van haar onderaannemers dat zij voldoen aan de toepasselijke wetgeving tot bescherming van uw gegevens en dat zij garanderen uw rechten te beschermen

In geen geval worden de door MACHETTE verzamelde persoonsgegevens verwerkt buiten Europa

5. Uw rechten

• Recht op toegang
U heeft het recht om op ieder moment kosteloos uw gegevens te consulteren, door een e-mail te versturen naar barber@machette.eu of door een brief te versturen naar de hoofdzetel van DANSAN BV "MACHETTE": 1800 VILVOORDE, Perksestraat 306

• Recht op correctie
U heeft het recht te eisen dat onjuiste gegevens gecorrigeerd worden en dat gegevens die ongeschikt of niet langer nuttig zijn, worden verwijderd door een e-mail te sturen naar barber@machette.eu of door een brief te versturen naar de hoofdzetel van DANSAN BV "MACHETTE": 1800 VILVOORDE, Perksestraat 306

• Recht om te worden vergeten
Wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht op verwijdering van de gegevens, zullen wij uw gegevens uit onze databank verwijderen. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging binnen een juridische procedure, of indien wij gehouden zijn door de gerechtelijke autoriteiten deze te bewaren. In dergelijk geval zal u hierover op uw verzoek meer informatie verkrijgen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Voor zoveel als nodig, zal u eveneens het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens kunnen uitoefenen onder de voorwaarden die door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw gegevens worden bepaald. De overdraagbaarheid van uw gegevens is echter alleen mogelijk voor de gegevens die u zelf aan MACHETTE heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
Wilt u geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen ? Dan hebt u steeds het recht om bezwaar te maken, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden, tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken, hetzij door ons een e-mail te sturen via barber@machette.eu of door op de link « Uitschrijven » te klikken die voorkomt in de e-mails die wij u zullen toesturen.

• Recht op de beperking van de verwerking
Tenslotte heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens van MACETTE te bekomen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

6. Gedurende welke tijd houden wij uw gegevens bij?

Wij mogen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Sommige gegevens van MACHETTE klanten of van personen die hun toestemming hebben gegeven, mogen gedurende een periode van twee jaar na het einde van de overeenkomst of de toestemming worden gebruikt om de persoon te identificeren of hem/haar te informeren over nieuwe MACHETTE producten en promoties. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken, hetzij door ons een e-mail te sturen via het hiernavolgende adres : barber@machette.eu, hetzij door te klikken op de link « Uitschrijven » in de e-mails die wij u toesturen. Na afloop van de hierboven beschreven bewaringstermijnen worden de persoonsgegevens verwijderd of anoniem gemaakt.

De maximumtermijn is in principe 8 jaar na de laatste activiteit van uw kant (aankoop, inschrijving, bijwerken van uw gegevens door u of een tussenpersoon, het inlezen van uw identiteitskaart in onze verkooppunten, …). In geval van een wettelijke verplichting kan deze bewaringstermijn langer zijn.

7. Veiligheid

Wij hebben zowel op technisch als organisatorisch vlak aangepaste veiligheidsregels ontwikkeld om eventuele vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegelaten toegang, onbedoelde communicatie aan derden en iedere andere niet-toegestane verwerking van de gegevens te vermijden. In geval van een gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw gegevens, zal u persoonlijk gewaarschuwd worden binnen de modaliteiten en termijnen voorzien door de wet. Daarnaast bieden wij u enkele beveiligingsinstellingen aan die u zelf kunt beheren, zoals een wachtwoord voor de toegang tot uw klantenprofiel. Om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren, raden Wij u aan om:

• Uw wachtwoord niet vrij te geven aan derden
• Uw wachtwoord regelmatig aan te passen
• U te verzekeren dat de toegang tot uw computer/tablet/smartphone goed beveiligd is

U bent als enige verantwoordelijke voor uw klantenprofiel en voor de gevolgen van het gebruik ervan, alsmede voor alle informatie in het algemeen die u meedeelt aan Hairdis. Hairdis wijst in elk geval alle verantwoordelijkheid voor schade wanneer u ons onjuiste, onvolledige of frauduleuze informatie hebt gecommuniceerd.

8. Links naar site van derden

Onze website kan links naar sites van derden bevatten en sommige van onze dienstengeven u ook toegang tot diensten van derden (zoals bijvoorbeeld sociale netwerken). Wij hebben geen controle over de manier waarop de sites en diensten van derden uw gegevens behandelen. Wij verifiëren de websites en diensten van derden niet, en zijn dus ook niet aansprakelijk voor deze websites en diensten van derden of voor hun praktijken die verband houden met de bescherming van uw gegevens. Wij nodigen u uit om aandachtig het privacybeleid te lezen met betrekking tot uw gegevens van de sites van derden waartoe u via onze site toegang verkrijgt.

9. Verwerking van gegevens met betrekking tot kinderen

Het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verzamelen. Wanneer wij vaststellen dat wij onopzettelijk informatie hebben verzameld over kinderen jonger dan 16 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens zo snel mogelijk te wissen, tenzij wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn ze te bewaren. Indien wij weten dat een kind ouder is dan 16 jaar, maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, zullen wij eerst toestemming van een ouder of van een voogd verkrijgen alvorens de gegevens van het kind te gebruiken.

10. Wijzigingen aan het privacybeleid

MACHETTE kan van tijd tot tijd het huidige Privacybeleid wijzigen, en zal dit onder meer doen in geval van wetswijzigingen. Wij nodigen u daarom ook uit om altijd te meest recente versie van het Privacybeleid op onze website te raadplegen.

11. Contact

Indien u MACHETTE wenst te contacteren met betrekking tot het Privacybeleid (bijvoorbeeld om uw privacy instellingen te wijzingen), kan u dit doen via :

E-mail : barber@machette.eu
Per post : DANSAN SRL " MACHETTE ", Perksestraat 306, 1800 VILVOORDE
Per telefoon : + 32 (0)473.49.21.91

Aarzel niet om contact op te nemen met ons indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet met de nodige zorgvuldigheid zouden behandelen door ons te mailen via barber@machette.eu. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.